Voor de ALGEMENE VOORWAARDEN, klik HIER
Voor het PRIVACYREGLEMENT, klik HIER
Voor de KLACHTENPROCEDURE, klik HIER

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

•  Opdrachtnemer kondigt haar open contractactiviteiten aan in haar website. De daarin genoemde prijzen, plaatsen en data zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.

•  Aanmelding en inschrijving als deelnemer geschiedt door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. Minderjarige deelnemers dienen op het inschrijfformulier de naam, het adres en de handtekening te vermelden van hun wettelijke vertegenwoordiger. De overeenkomst treedt in werking op het moment dat het volledig ingevulde en ondertekende formulier door opdrachtnemer is ontvangen. De inhoud van de onder artikel 1 vallende uitingen over de open contractactiviteit waarop de inschrijving is gebaseerd maken deel uit van de overeenkomst.

•  Een open contractactiviteit vindt alleen doorgang indien opdrachtnemer bepaalt dat er voldoende aanmeldingen zijn. Opdrachtnemer beslist uiterlijk één week voor de geplande startdatum over het al dan niet doorgaan van de activiteit. Opdrachtnemer behoudt echter het recht om deze beslissing te verschuiven.

•  Na ondertekening van het contract is er een bedenktermijn van 7 dagen, waarin de cursus kosteloos kan worden geannuleerd. Overigens kan er daarna altijd nog tot twee weken voor het begin van de cursus kosteloos geannuleerd worden. Na de start van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Restitutie zal dan dus nooit plaatsvinden.

•  De deelnemer heeft tevens het recht de aanmelding kosteloos te annuleren wanneer opdrachtnemer de geplande startdatum verandert, opschort of vervroegt, maar dan moet de annulering binnen veertien dagen na bekendmaking van de verandering door opdrachtnemer zijn ontvangen.

•  Indien de deelnemer komt te overlijden is geen opzegvergoeding verschuldigd. Indien de deelnemer als gevolg van ziekte de bijeenkomsten niet meer kan bijwonen, kan de annuleringsregeling worden herzien, mits er binnen een maand een doktersverklaring wordt overgelegd.

•  Verblijfskosten, aanschafkosten van voorgeschreven literatuur, examen- en tentamengelden zijn voor rekening van de deelnemer.

 

 

 

 

Privacyreglement

  1. In het geval uw cursus wordt betaald door iemand anders, onze indirecte cliënt, zullen we deze informeren over het voorgestelde programma, uw vorderingen tijdens de cursus en de evaluatie van de cursus
  2. U zal worden geïnformeerd aangaande alle onze contacten met de indirecte cliënt over uw cursus.
  3. U zal worden geïnformeerd over uw testresultaten en de manier waarop we tot deze testresultaten zijn gekomen.
  4. Naast degene die voor uw cursus betaalt, zullen wij niemand zonder uw toestemming informatie geven over uw cursus.
  5. We vragen eerst uw toestemming, voordat we uw adres en telefoonnummer naar een extern bedrijf sturen voor een klanttevredenheidsonderzoek.
  6. Nadat de cursus is voltooid, zullen alles vernietigen, wat we van u hebben. Het betreft hier zaken als schrijfopdrachten en testen.
  7. Al uw gegevens, zoals het begin- en eindniveau, zullen maximaal vijf jaar worden bewaard.
  8. Wij willen in contact blijven met onze oud-studenten, en dus slaan we graag uw naam en adres op. Natuurlijk zullen wij deze gegevens vernietigen wanneer u wilt. Wij stellen het op prijs als u ons informeert over elke wijziging van adres of telefoonnummer.

 

 

 

 

 

 

 

Klachtenprocedure

Doel en verantwoordelijkheid
1. Lingua Franca ondersteunt u met het leren van de Nederlandse taal en met het verbeteren van uw taalvaardigheid. Wij geven u daarvoor alle denkbare handvaten:
- wij adviseren u omtrent de leermiddelen
- wij geven u uitleg bij de stof
- wij bieden u oefeningen aan
- wij geven feedback op uw geschreven en gesproken Nederlands.
2. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van uw eigen inspanningen.

Tevredenheid
3. Wij stellen het op prijs als u uw eventuele klachten direct aan ons meldt. Wij nemen deze zeer serieus en zullen met u naar oplossingen zoeken.
4. Ook als uw rekening betaald wordt door een andere opdrachtgever, onze indirecte klant, willen wij graag dat u uw eventuele ontevredenheid en klachten met ons deelt.
5. Na 10 bijeenkomsten en/ of aan het eind van een cursus vragen wij u middels een evaluatieformulier naar uw mening over de cursus.
6. U kunt benaderd worden door een externe instantie om mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek.
7. Een schriftelijke klacht is een schriftelijke melding door cursist, opdrachtgever of andere persoon of instantie over ontevredenheid met betrekking tot de resultaten en/of de dienstverlening van Lingua Franca.
8. Indien u een schriftelijke klacht indient ontvangt u binnen twee weken bericht van de ontvangst van de klacht. Hierin laten wij u weten:
- hoe wij de klacht verder in behandeling nemen
- op welke termijn wij dit hopen te hebben afgerond.
9. Wij streven ernaar uw klacht binnen zes weken tot tevredenheid af te handelen. Wij zullen u schriftelijk vragen of uw klacht naar uw tevredenheid is afgehandeld. Uiteraard bent u zelf vrij om met uw klachten naar buiten te treden; wij streven ernaar dat daar geen aanleiding toe zal zijn.
10. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw instemming wordt de klacht aan derden gemeld.
11. Schriftelijk ingediende klachten worden vijf jaar bewaard, vervolgens vernietigd.

Klachtencommissie van onafhankelijke taaltrainers
12. Lingua Franca maakt deel uit van een klachtencommissie van onafhankelijke taaltrainers. Indien over één van de taalinstituten een schriftelijke klacht wordt ingediend wordt die klacht met uw instemming - doorgestuurd naar één van de aangesloten leden. Die persoon vormt vervolgens een commissie, bestaande uit drie personen. Uiteraard wordt de instelling over wie de klacht gaat niet in die commissie betrokken.
13. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend, dat wil zeggen dat Lingua Franca verplicht is het advies op te volgen.
14. De klachtencommissie van onafhankelijke taaltrainers bestaat uit de volgende personen / instellingen:

Annelies Braams, NedLes, zie www.nedles.nl
Vera van Popta, Language training Acquest Dutch, zie: www.acquestdutch.com
Monie Doodeman, De Basis training & coaching, zie: www.de-basis.net
Peter Peek, Branch Out, zie: www.branch-out.eu
Teun van Iperen, Flevotaal, zie: www.flevotaal.nl
Joke van der Kieboom, DeTaalcoach, zie www.detaalcoach.com
Yvonne Zevenbergen & Janine Den Hartog, Taal Den Hartog & Zevenbergen, zie www.taaldenhartogzevenbergen.nl
Judith Winterkamp, Communicatief tekst & training, zie www.communicatief.info
Nicole van Schaijik, Talent Taaltrainingen NL, zie www.talent-tn.nl
Jacoline de Jong, taalbeleven, zie www.taalbeleven.nl
Elisabeth Schlager, Training Duits, zie www.trainingduits.nl
Gemimah Ribbers, Buena Ccomunicación.nl, zie www.buena-comunicacion.nl
Joost Smits, Joost weet het, zie www.joostweethet.nl
Ad Appel, Ik wil naar Nederland, zie www.ikwilnaarnederland.nl
Lex Schelvis en Frans van der Putten, Lingua Franca, zie www.linguafranca.nl
Dorte Kramer en Anneke Siemons, DnA Languages, zie www.dnalanguages.nl
Marijke Tupker, onafhankelijke taaltrainer
Josina Lips, onafhankelijke taaltrainer

15. De klachtencommissie zal alle ingediende klachten vertrouwelijk behandelen.
16. Bij de klachtencommissie ingediende klachten worden vijf jaar bewaard en vervolgens vernietigd.

Lingua Franca Leiden KVK nr. 28112344